Statutes

I GENERAL PROVISIONS

1.1 Mittetulundusühing Ethnical Links (edaspidi Ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon.
1.2. Ühingu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.3. Ühingu eesmärgiks on edendada sotsiaalselt õiglast arengut ning ökoloogiliselt jätkusuutlikku ühiskonda, sallivust ja austust keskkonna vastu ning kaitsta inimõigusi, demokraatlikke põhimõtteid.
Ühing tegutseb järgnevates tegevusvaldkondades: sotsiaalne sidusus ja jätkusuutlikkus, maailmaharidus ja arengukoostöö, diskrimineerimise vastu võitlemine ja sotsiaalne õiglus, ökoloogiline jätkusuutlikkus ja roheline majandus, sooline võrdõiguslikkus, eetiline tarbimine, jätkusuutlik elustiil ja tööturg.
Ühing näeb neid teemasid omavahel seotuna ja vastandina kitsa spetsialiseerumise trendile tahab läheneda ühiskondlikele probleemidele terviklikult ja rõhutada erinevate valdkondade vastastikust sõltuvust.
1.4. Nende eesmärkide saavutamiseks Ühing viib läbi järgnevaid tegevusi: – koolitused ja teavitustöö;
– materjalide avaldamine;
– rahvusvaheline ja arengukoostöö;
– poliitilise otsustusprotsessi mõjutamine ja lobitöö;
– julgustab kodanikühiskonda aktiivsemalt tegutsema ja pakub selleks võimalusi; – aitab vajadusel koguda materiaalset toetust ja edastab selle abivajajatele;
– jne.
1.5. Ühing ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks ja oma eesmärkide saavutamiseks.
1.6. Ühing on oma eesmärkide seadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning ei satu erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime. Ühingus tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.
1.7. Ühingu majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril 1.8. Ühing on asutatud määramata ajaks.

II Liikmete vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord ning LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes jagab Ühingu eesmärke, on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu nende elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Ühingu liikmeks astumiseks ja Ühingust väljaastumiseks peab soovija esitama juhatusele kirjaliku taotluse. Vastuvõtmise otsustab juhatus oma järgmisel koosolekul.
2.2. Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui
– Ühingu liige kahjustab oma tegevusega Ühingu mainet ja huve;
– Ühingu liige ei ole kuue kuu jooksul peale majandusaasta lõppu tasunud Ühingu liikmemaksu;
– Ühingu liige ei ole aasta jooksul ei ole osalenud ühelgu Ühingu üldkoosolekul ega ühelgi Ühingu poolt korraldatud üritusel.
– Väljaarvamise kohta esitab Ühing hoiatuse kuu aega varem ja väljaarvataval liikmel on õigus esitada kirjalikult omapoolne selgitus, et vaidlustada otsust.
2.3. Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta. Ühingu liikmel on õigus esitada enda kandidatuur juhatuse liiimeks, samuti osaleda Ühingu tegevustes ja algatada Ühingu eesmärkide saavutamiseks projekte.
2.4. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
2.5. Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

III JUHTIMINE

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed ja igal Ühingu liikmel on üks hääl.
3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadusest.
3.3 Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni viis liiget, kelle määrab üldkoosolek.
3.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.
3.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

4.1 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.
4.2 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
4.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.